Polityka prywatności

 

Regulamin świadczenia usług
myHomeArt.pl

Wersja z 23 września 2014 r.

Spis treści:

 1. Definicje.
 2. Postanowienia ogólne.
 3. Warunki świadczenia usług myHomeArt.pl
  1. Warunki techniczne.
  2. Warunki formalne.
  3. Ogólne warunki korzystania z usług myHomeArt.pl
 4. Usługi myHomeArt.pl świadczone nieodpłatnie.
 5. Usługi myHomeArt.pl świadczone odpłatnie.
  1. Zakres usług myHomeArt.pl świadczonych odpłatnie.
  2. Warunki korzystania z usług myHomeArt.pl świadczonych odpłatnie.
  3. Warunki świadczenia odpłatnych usług myHomeArt.pl
  4. Opłaty.
 6. Polityka prywatności - zasady ogólne.
 7. Polityka prywatności - pliki cookie.
 8. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie myHomeArt.pl.
  1. Zablokowanie usług w Serwisie myHomeArt.pl.
  2. Zablokowanie konta w Serwisie myHomeArt.pl.
  3. Usunięcie konta w Serwisie myHomeArt.pl.
 9. Reklamacje.
 10. Postanowienia końcowe.

I. Definicje

Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio:

 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług myHomeArt.pl;
 2. myHomeArt  - mPaint spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Sielskiej 17 A, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000443174 , posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej 7792411359 oraz numerem REGON 302324157;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna lub instytucjonalna, która korzysta z usług myHomeArt.pl świadczonych przez myHomeArt oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną usług myHomeArt.pl, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy myHomeArt. a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem;
 5. myHomeArt.pl - nazwa usług świadczonych drogą elektroniczną przez myHomeArt . na rzecz Użytkowników na mocy Umowy;
 6. Serwis myHomeArt.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: http://www.myHomeArt.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której myHomeArt świadczy Użytkownikom usługi myHomeArt.pl;
 7. Abonament – opłata za korzystanie z wybranych przez Użytkownika odpłatnych usług myHomeArt.pl w wybranym okresie;

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z usług myHomeArt.pl świadczonych przez myHomeArt na rzecz Użytkowników, stanowiących w szczególności moduł aukcji, panel artysty, szkolenia.
 2. Właścicielem i administratorem Serwisu myHomeArt.pl jest myHomeArt.
 3. Regulamin stanowi integralną część Umowy, do zawarcia której dochodzi poprzez rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z poszczególnych usług myHomeArt.pl.
 4. Użytkownikowi nie przysługuje na podstawie przepisów Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271, z późn. zm.) prawo do odstąpienia od Umowy, której przedmiotem są odpłatne usługi myHomeArt.pl ze względu na fakt, iż za zgodą Użytkownika świadczenie tych usług przez myHomeArt następuje przed upływem 10 (dziesięciu) dni od daty zawarcia Umowy, właściwości tych usług są ściśle związane z osobą Użytkownika oraz świadczenia dokonane przez myHomeArt w wykonaniu Umowy nie mogą zostać zwrócone z uwagi na ich charakter.
 5. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych usług myHomeArt.pl oraz wygląd i treść Serwisu myHomeArt.pl, stanowią własność myHomeArt i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2006 r., nr 90, poz. 631 z późn. zm.). Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, lub nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez myHomeArt na Użytkownika wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. myHomeArt co do zasady nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu myHomeArt.pl, jednakże za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują myHomeArt.
 6. myHomeArt informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet za pośrednictwem, której świadczy drogą elektroniczną usługi myHomeArt.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem. myHomeArt zwraca szczególną uwagę Użytkownika na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie myHomeArt.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 7. myHomeArt zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu myHomeArt.pl może być utrudniony lub niemożliwy, za co odpowiedzialność myHomeArt wobec Użytkowników jest wyłączona, jednakże myHomeArt zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 8. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie myHomeArt.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. myHomeArt nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich.

III. Warunki świadczenia usług myHomeArt.pl.

A. Warunki techniczne.

 1. Dla korzystania z usług myHomeArt.pl konieczne jest spełnianie następujących wymogów technicznych:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;
  3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt b) powyżej, z siecią Internet;
  4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, system operacyjny Microsoft w wersji Windows XP lub nowszej;
  5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, przeglądarka internetowa Internet Explorer w wersji 9.0 lub nowszej albo Firefox w wersji 33.1 lub nowszej, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie tego urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW;
  6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt. 5 powyżej, obsługa skryptów Java Script;
  7. prawidłowo zainstalowane w urządzeniu, o którym mowa w pkt b) powyżej, oprogramowanie komputerowe Adobe Flash Player w wersji 9.0 lub nowszej.
 2. myHomeArt informuje, iż korzystanie z usług myHomeArt.pl możliwe jest także przy wykorzystaniu zainstalowanych w urządzeniu, przy użyciu którego Użytkownik korzysta z tych usług, innych niż wskazany w ust. 1 pkt d) powyżej systemów operacyjnych lub innych niż wskazane w ust. 1 pkt e) powyżej przeglądarek internetowych, jednakże zastrzega, iż ze względów technologicznych mogą w takim przypadku występować utrudnienia w korzystaniu z usług myHomeArt.pl, za co odpowiedzialność myHomeArt jest wyłączona.

B. Warunki formalne.

 1. Użytkownikiem może być osoba fizyczna, która:
  1. ukończyła lat 13 (trzynaście) i nie jest ubezwłasnowolniona, choćby tylko częściowo, oraz
  2. zaakceptowała Regulamin.
 2. Użytkownikiem może być firma lub instytucja.
 3. Niektóre z usług myHomeArt.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:
  1. posiadają konto w Serwisie myHomeArt.pl,
  2. zalogowali się do swojego konta w Serwisie myHomeArt.pl,
  3. opłacili poszczególne usługi myHomeArt.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony,
  4. przed przystąpieniem do korzystania z usług myHomeArt.pl stanowiących moduł aukcji mają ukończone lat 18 (osiemnaście).
 4. Konto w Serwisie myHomeArt.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z korzystaniem z usług myHomeArt.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

C. Ogólne warunki korzystania z usług myHomeArt.pl.

 1. Użytkownik zobowiązany jest podać myHomeArt wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których myHomeArt ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych niezbędnych do świadczenia usług myHomeArt.pl oraz do dokonywania zmian tych informacji wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny.
 2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie myHomeArt.pl, w szczególności poprzez nie ujawnianie tych informacji osobom trzecim.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie myHomeArt.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie myHomeArt.pl do używania osobom trzecim.
 4. Usługi myHomeArt.pl świadczone przez myHomeArt przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.
 5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z usług myHomeArt.pl wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 6. Użytkownikowi, w toku korzystania z usług myHomeArt.pl nie wolno:
  1. posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa myHomeArt lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:
   1. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne lub obsceniczne,
   2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
   3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
   4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
   5. publikować treści związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
   6. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego.
  2. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu usług myHomeArt.pl.
 7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób usług myHomeArt.pl, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu myHomeArt.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których myHomeArt przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec usług myHomeArt.pl, prowadzić sprzedaż, akwizycję lub reklamę, w tym także wskazywać adresy stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z usług myHomeArt.pl.
 8. myHomeArt zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do blokowania lub usuwania publikacji w Serwisie myHomeArt.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.
 9. myHomeArt zastrzega, iż koszty połączenia do sieci Internet oraz koszty związane z użytkowaniem rzeczy przy użyciu, których Użytkownik korzysta z usług myHomeArt.pl, nie obciążają myHomeArt.

IV. Usługi myHomeArt.pl świadczone nieodpłatnie

 1. Usługami myHomeArt.pl świadczonymi Użytkownikowi przez myHomeArt nieodpłatnie są wszystkie usługi świadczone w przez myHomeArt w Serwisie myHomeArt.pl jednakże z wyłączeniem usług świadczonych odpłatnie.
 2. myHomeArt zastrzega, iż korzystanie z części usług myHomeArt.pl świadczonych Użytkownikom nieodpłatnie może wymagać posiadania aktywnego konta w Serwisie myHomeArt.pl.

V. Usługi myHomeArt.pl świadczone odpłatnie

A. Zakres usług myHomeArt.pl świadczonych odpłatnie.

 1. Użytkownik korzystający z usług myHomeArt.pl świadczonych przez myHomeArt odpłatnie ma także dostęp do wszystkich usług myHomeArt.pl świadczonych nieodpłatnie.
 2. Usługami myHomeArt.pl świadczonymi Użytkownikowi przez myHomeArt odpłatnie są:

1.      Panel artysty Premium

2.      Panel instytucji Premium

3.      Prowizja od dokonania transakcji sprzedaży

4.      Opłata weryfikacyjna sprzedawcy

5.      Usługa promowania aukcji (podświetlanie, wyróżnienie)

B. Warunki korzystania z usług myHomeArt.pl świadczonych odpłatnie.

 1. myHomeArt zastrzega, iż korzystanie z usług myHomeArt.pl świadczonych Użytkownikom odpłatnie wymaga dodatkowo:
  1. posiadania aktywnego konta w Serwisie myHomeArt.pl,
  2. ważnego w danym momencie Abonamentu,
  3. ukończenia lat 18 (osiemnastu),
 2. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług myHomeArt.pl stanowiących dostęp do Panelu artysty Premium Użytkownik indywidualny powinien:
  1. dokonać wyboru usługi,
  2. wybrać warunki usługi uzupełnić w ustawienia konta w Serwisie myHomeArt.pl informacje niezbędne do założenia konta,
  3. dokonać przedpłaty wybranego abonamentu,
  4. dokonać opłaty prowizji w przypadku sprzedaży produktu poprzez moduł aukcji.
 3. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług myHomeArt.pl stanowiących płatną część serwisu w zakresie dokonania transakcji sprzedaży Użytkownik indywidualny i instytucjonalny powinien:
  1. dokonać wyboru usługi,
  2. wybrać warunki usługi,
  3. uzupełnić w ustawienia konta w Serwisie myHomeArt.pl informacje niezbędne do założenia konta,
  4. dokonać płatności opłaty weryfikacyjnej sprzedawcy,
  5. dokonać rozliczenia z kupującym/sprzedającym,
  6. dokonać płatności prowizji w przypadku zakończenia aukcji, co automatycznie stanowi dokonanie transakcji.
 4. W celu rozpoczęcia korzystania z odpłatnych usług myHomeArt.pl dostępu do Panelu instytucji Premium Użytkownik instytucjonalny winien:
  1. dokonać wyboru jednego z abonamentów,
  2. dokonać wyboru długości okresu abonamentowego,
  3. uzupełnić w ustawieniach konta w Serwisie myHomeArt.pl informacje niezbędne do założenia konta,
  4. dokonać przedpłaty wybranego Abonamentu.

C. Warunki świadczenia odpłatnych usług myHomeArt.pl.

 1. Rozpoczęcie świadczenia odpłatnych usług myHomeArt.pl  nastąpi, na co Użytkownik wyraża zgodę, nie później niż w 1 (jeden) dzień od dnia potwierdzenia zaksięgowania zapłaty wybranego Abonamentu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że do prawidłowego wykonania przez myHomeArt odpłatnych usług myHomeArt.pl niezbędne jest, stosownie do rodzaju danej usługi.

D. Opłaty.

 1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z odpłatnych usług myHomeArt.pl jest posiadanie ważnego w danym momencie Abonamentu na daną usługę myHomeArt.pl.
 2. Okres ważności Abonamentu jest niepodzielny i nieprzerwany.
 3. Zryczałtowane ceny poszczególnych Abonamentów stanowią załącznik do Regulaminu będący jego integralną częścią.
 4. Zryczałtowana cena Abonamentu „Premium Artysta” dla Użytkowników prywatnych wynosi odpowiednio:

30 dni (1 miesiąc) - 27zł (dwadzieścia siedem złotych)

180 dni (6 miesięcy) - 97 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych)

365 dni (12 miesięcy) - 157 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych)

 1. Zryczałtowana cena Abonamentu „Premium Instytucja” dla Użytkowników instytucjonalnych wynosi odpowiednio:

30 dni (1 miesiąc) - 27 zł (dwadzieścia siedem złotych)

180 dni (6 miesiące) - 97 zł (dziewięćdziesiąt siedem złotych)

365 dni (12 miesięcy) - 157 zł (sto pięćdziesiąt siedem złotych)

 1. Prowizja od sprzedaży produktów za pomocą modułu aukcje wynosi 10 % ceny sprzedaży brutto, a płatność prowizji musi nastąpić w terminie do 15 dnia następnego miesiąca. Prowizja jest automatycznie naliczana dla klienta który wygrał aukcję, co stanowi moment dokonania transakcji. Rozliczenie transakcji zakupu i sprzedaży odbywa się pomiędzy sprzedającym i kupującym.
 2. Opłata za weryfikację sprzedawcy wynosi 1 zł.
 3. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).
 4. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę pieniędzy w jeden ze sposobów proponowanych Użytkownikowi przez operatora płatności. Operatorem płatności za odpłatne usługi myHomeArt.pl jest PayU Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu prowadząca serwis PayU.pl.
 5. Operator płatności dokonuje autoryzacji systemów płatniczych, wg aktualne regulaminu PauU.
 6. Proces płatności za pośrednictwem operatora płatności odbywa się w następujący sposób. Po dokonaniu wyboru usługi w Serwisie myHomeArt.pl i chęci uiszczenia Abonamentu lub opłaty. Użytkownik jest przenoszony do serwisu PayU, gdzie dokonuje płatności jako operator PayU.
 7. Po potwierdzeniu przez operatora płatności dokonania przez Użytkownika zapłaty ceny danego Abonamentu Użytkownik ten automatycznie uzyskuje prawo do korzystania z zakupionych odpłatnych usług myHomeArt.pl.

VI. Polityka prywatności - zasady ogólne.

 1. myHomeArt zastrzega sobie prawo, na co Użytkownik wyraża zgodę, do anonimowego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do myHomeArt pytań związanych z usługami myHomeArt.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.
 2. myHomeArt zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich płaszczyzn funkcjonowania Serwisu myHomeArt.pl do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej wśród Użytkowników, a w szczególności poprzez kierowanie do Użytkowników treści reklamowych, informacyjnych, komercyjnych i to dotyczących produktów lub usług świadczonych zarówno przez myHomeArt jak i osoby trzecie.
 3. myHomeArt oświadcza, iż przykłada szczególną wagę do zagadnień ochrony prywatności Użytkowników stosując do tego celu odpowiednie środki organizacyjne i techniczne.
 4. myHomeArt informuje, iż możliwe jest korzystanie z usług myHomeArt.pl przy wykorzystaniu pseudonimu (niepowtarzalnej nazwy Użytkownika).
 5. myHomeArt oświadcza, iż przetwarza dane osobowe Użytkownika na podstawie zgody Użytkownika oraz w części na podstawie upoważnienia ustawowego.
 6. myHomeArt informuje, iż podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, zaś Użytkownik ma prawo dostępu do nich i poprawiania ich.
 7. myHomeArt informuje, iż jest administratorem danych osobowych Użytkownika, oraz że zgłosiła Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych do rejestracji zbiór danych osobowych zawierający między innymi dane osobowe Użytkownika.
 8. myHomeArt oświadcza, co Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia Umowy oraz świadczenia usług myHomeArt.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie myHomeArt adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami myHomeArt.pl.
 9. myHomeArt informuje, iż w Serwisie myHomeArt.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie usług myHomeArt.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z usług myHomeArt.pl. Szczegółowe informacje o stosowaniu plików cookie znajdują się w dalszej części tego dokumentu.
 10. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przekazywanie przez myHomeArt danych osobowych Użytkownika osobom trzecim jednakże wyłącznie przy zachowaniu ich tożsamości oraz celu przetwarzania.
 11. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na otrzymywanie od myHomeArt, współpracowników lub kontrahentów myHomeArt, informacji handlowych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa oraz do otrzymywania na adres wskazanego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami myHomeArt.pl dowolnych ankiet, z tym jednak zastrzeżeniem, iż udzielanie na nie odpowiedzi pozostawione jest do wyłącznej woli Użytkownika, a także informacji związanych z konkursami organizowanymi przez myHomeArt lub na zlecenie myHomeArt lub przy jej udziale.
 12. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez myHomeArt lub osoby trzecie, którym myHomeArt na to zezwoli, także w celach komercyjnych, wszelkich utworów publikowanych przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu myHomeArt.pl, zgodnie z posiadanymi przez niego stosownymi prawami, poprzez utrwalanie tych utworów w formie zapisu cyfrowego oraz rozpowszechnianie ich w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich swobodny dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym i to bez względu na cel, a także trwałe lub czasowe wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworów i wprowadzenie ich do obrotu we wszelkich celach prawem dopuszczalnych. Użytkownik oświadcza także, iż poważnienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, jest nieodwołanie ważne w okresie 99 (dziewięćdziesięciu dziewięciu) lat każdorazowo od chwili rozpoczęcia wykorzystywania danego utworu przez myHomeArt lub osoby trzecie, którym myHomeArt na to zezwoli.

VII. Polityka prywatności - pliki cookie.

 1. Przez używanie Serwisu myHomeArt.pl Użytkownik wyraża zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą Polityką prywatności. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas ciasteczek, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu myHomeArt.pl.
 2. Ciasteczka (ang. cookies) to pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub telefonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
 3. W Serwisie myHomeArt.pl mogą być używane dwa rodzaje ciasteczek – sesyjne oraz stałe. Ciasteczka stałe pozostają na Twoim urządzeniu tak długo jak długo mają ustawiony czas życia lub do momentu kiedy je usuniesz.
 4. Serwis myHomeArt.pl wykorzystuje następujące rodzaje ciasteczek:

Konieczne do działania stron

Niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Serwisu myHomeArt.pl, pozwalają na poruszanie się po nich oraz używanie ich elementów. Przykładowo mogą zapamiętywać poprzednie czynności (np. otwarte teksty) podczas wracania na stronę w tej samej sesji.

Poprawiające wydajność

Zbieranie informacji o tym jak odwiedzający korzystają z Serwisu myHomeArt.pl poprzez dostarczanie informacji na temat obszarów które odwiedzają, czasu jaki na nich spędzają oraz problemów jakie na nich napotykają, jak np. komunikaty o błędach. To pozwala nam poprawiać działanie Serwisu myHomeArt.pl.

Poprawiające funkcjonalność

Zapamiętywanie ustawień i wyborów (np. nazwa użytkownika, region, w którym jest Użytkownik, personalizowane ustawienia treści) by dostarczyć Użytkownikowi bardziej spersonalizowane treści i usługi. Pozwalają również na oglądanie filmów i używanie narzędzi społecznościowych, np. blogów, chatów i forów.

Reklamowe

Dostarczanie Użytkownikowi reklam odpowiadających jego zainteresowaniom oraz ograniczanie liczby wyświetleń danej reklamy. Te ciasteczka pozwalają nam także mierzyć efektywność kampanii reklamowych.

 1. Korzystając z Serwisu myHomeArt.pl możesz otrzymywać ciasteczka pochodzące od współpracujących z myHomeArt.pl podmiotów trzecich takich jak np. Google, Facebook, Evolution Media, a także od firm realizujących w Serwisie myHomeArt.pl kampanie reklamowe na zlecenie reklamodawców. Więcej informacji na temat tych ciasteczek możesz znaleźć na stronach internetowych poszczególnych podmiotów trzecich.
 2. Większość przeglądarek internetowych jest początkowo ustawionych na automatyczne przyjmowanie ciasteczek. Możesz zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby ciasteczka były blokowane – w całości lub w jakiejś części, np. tylko od stron trzecich, albo aby każdorazowo otrzymywać komunikat w momencie kiedy ciasteczka są wysyłane na Twoje urządzenie. Pamiętaj jednak, że jeżeli zablokujesz używane przez nas ciasteczka, może to negatywnie wpłynąć na wygodę korzystania z SerwisumyHomeArt.pl, na przykład możesz nie być w stanie odwiedzić pewnych obszarów Serwisu myHomeArt.pl bądź nie otrzymywać spersonalizowanych informacji podczas ich przeglądania. Uniemożliwisz nam także zbieranie anonimowych informacji nt. używania naszych stron w celu stałego poprawiania zawartości serwisu myHomeArt.pl.

VIII. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie myHomeArt.pl.

A. Zablokowanie usług w Serwisie myHomeArt.pl.

 1. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż myHomeArt może zablokować korzystanie przez Użytkownika z usług myHomeArt.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.
 2. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż w zależności od rodzaju lub sposobu naruszenia, myHomeArt może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie z usług, o których mowa w ust. 1 powyżej, czego konsekwencją będzie odpowiednio czasowa lub całkowita utrata przez Użytkownika możliwości korzystania z tych usług myHomeArt.pl
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez myHomeArt możliwości korzystania z danej usługi myHomeArt.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanej czasowo zgodnie z Regulaminem danej usługi myHomeArt.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez myHomeArt, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

B. Zablokowanie konta w Serwisie myHomeArt.pl.

 1. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż myHomeArt może zablokować konto Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.
 2. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez myHomeArt konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich usług myHomeArt.pl, na co Użytkownik wyraża zgodę.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie przez myHomeArt konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.
 4. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż odblokowanie zablokowanego zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl nastąpi po upływie czasu swobodnie określonego przez myHomeArt, stosownie do wagi naruszenia, jako sankcja za naruszanie Regulaminu.

C. Usunięcie konta w Serwisie myHomeArt.pl.

 1. Użytkownik może w każdym czasie usunąć własne konto w Serwisie myHomeArt.pl.
 2. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż myHomeArt może usunąć konto Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl, w przypadku gdy Użytkownik:
  1. pomimo upomnienia rażąco narusza Regulamin,
  2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie myHomeArt.pl,
  3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu myHomeArt.pl w okresie ostatnich 6 (sześciu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.
 3. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.
 4. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez Użytkownika konta w Serwisie myHomeArt.pl stanowi:
  1. wypowiedzenie przez Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym Umowy o świadczenie nieodpłatnych usług myHomeArt.pl,
  2. odstąpienie przez Użytkownika od Umowy o świadczenie odpłatnych usług myHomeArt.pl na zasadach określonych przepisem art. 644 kodeksu cywilnego, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia myHomeArt stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 5. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że usunięcie przez myHomeArt zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl stanowi przeszkodę w wykonaniu Umowy o świadczenie odpłatnych usług myHomeArt.pl z przyczyn dotyczących Użytkownika, a zatem nie zwalnia Użytkownika z zapłaty przedpłaconego wynagrodzenia myHomeArt stanowiącego zryczałtowaną cenę danego Abonamentu.
 6. Użytkownik oświadcza, iż przyjął do wiadomości i rozumie, że zablokowanie lub usunięcie zgodnie z Regulaminem konta Użytkownika w Serwisie myHomeArt.pl nie może stanowić jakiejkolwiek podstawy do roszczeń przeciwko myHomeArt o odszkodowanie, dla podkreślenia czego zrzeka się wszelkich takich roszczeń.

IX. Reklamacje.

 1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z usług myHomeArt.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:
  1. na adres siedziby myHomeArt, w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 
  2. za pośrednictwem elektronicznego formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie myHomeArt.pl.
 2. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji.
 3. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.
 4. W terminie 21 (dwudziestu jeden) dni od dnia otrzymania prawidłowej reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez myHomeArt stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami myHomeArt.pl.

X. Postanowienia końcowe.

 1. myHomeArt zastrzega, na co Użytkownik wyraża zgodę, iż myHomeArt nie ponosi odpowiedzialności za usługi świadczone za pośrednictwem lub przy wykorzystaniu Serwisu myHomeArt.pl przez osoby trzecie, które świadczą usługi na rzecz Użytkowników we własnym imieniu i na własny rachunek, na zasadach i na mocy porozumień zawartych z Symetrią.
 2. myHomeArt zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:
  1. warunków świadczenia usług myHomeArt.pl,
  2. warunków korzystania z usług myHomeArt.pl,
  3. zmianą funkcjonalności Serwisu myHomeArt.pl
  4. obowiązujących przepisów prawa.
 3. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie myHomeArt.pl, przy czym myHomeArt poinformuje dodatkowo Użytkownika logującego się do jego konta w Serwisie myHomeArt.pl o dokonaniu zmian Regulaminu.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, w szczególności w zakresie związanym z odpłatnymi usługami myHomeArt.pl przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło.
 5. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem z przez Użytkownika z usług myHomeArt.pl rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy rzeczowo polski sąd powszechny, według przepisów prawa polskiego i w języku polskim.
 6. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.
 7. Treść Regulaminu wraz z wszelkimi załącznikami do niego, w jednym dokumencie w formacie Portable Document Format (PDF) zawsze dostępna jest w aktualnej wersji, oraz udostępniana jest do wglądu w siedzibie Administratora.